สายตรงนายกเทศมนตรี


นางวรวรรณ รักษ์สุวรรณ
081-2587778


ปลัดเทศบาล

นายสถาปนา ธรรมโมรา
ปลัดเทศบาล
สายตรง 084-3156456นายสมยศฏ์ กรานต์บุณภักดี
รองปลัดเทศบาล
089 - 7448390


 

ข้อมูลพื้นฐาน
+ ประวัติความเป็นมา
+a สภาพทั่วไป
+ สภาพทางเศรษฐกิจ
+a สภาพทางสังคม
+a การบริการขั้นพื้นฐาน
+a ศักยภาพของตำบล
+a ข้อมูลหมู่บ้าน
+a สินค้า OTOP
+a แผนที่เทศบาล
+a สัญลักษณ์เทศบาล

ข้อมูลบุคลากร
+ คณะผู้บริหาร
+ สมาชิกสภาเทศบาล
+ พนักงานเทศบาล
+++++
สำนักปลัดเทศบาล
+++++ กองคลัง
+++++ กองช่าง

แผนงานเทศบาล
แผนการจัดหาพัสดุ

ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้อง
+ พ.ร.บ. / พ.ร.ก.
+
กฎกระทรวง / ระเบียบ

รายงานประจำปี
+ กิจกรรมเทศบาลฯ
+ PEA รักน้ำ สร้างฝาย ถวายแม่ ของแผ่นดิน การส่วนไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค ร่วมกับเทศบาลตำบลหนอง ปลาไหล
+ 12 สิงหาคม 2559 ร่วมกัน พัฒนาตำบลหนองปลาไหล และร่วมกันปลูกต้นไมเพื่อเฉลิมพระ เกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ
+ โครงการ "ท้องถิ่นไทย ใส่ใจ ผู้สูงอายุ"

Big Clening Day

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

ภาพประชุมประจำเดือน กันยายน 2561
เทศบาลตำบลหนองปลาไหล


รวมภาพกิจกรรมทั้งหมดของป2553/2554/2555/2556/2557/2558/2559


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศจัดซื้อ - จ้ดจ้าง

ล่าสุด

---ประกาศ การริบหลักประกันสัญญา เอกสารแนบ
+โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย เทพพิทักษ์ หมู่ 13 เอกสารแนบ
**** ประกาศผล เอกสารแนบ 1 2 3 4 5 6 7 8
+โครงการก่อสร้างถนนฯ ซอยขึ้นอ่างห้วยหวาย ม.1 บ้านพยามงาม เอกสารแนบ 1 2
+ โครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านใหม่พัฒนา เอกสารแนบ
+ โครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองกร่าง เอกสารแนบ
+ โครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 12 บ้านเทพมงคล เอกสารแนบ
+ โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศูนย์รวมทรัพย์-บ้านห้วยหวาย   บ้านศูนย์รวมทรัพย์  หมู่ที่ 10  ตำบลหนองปลาไหล เอกสารแนบ
+ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ เอกสารแนบ
+ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เอกสารแนบ
+ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)   ชนิด IP/Network  Camera เอกสารแนบ
...............................................................................................................................
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบล
หนองปลาไหล โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เอกสารแนบ
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ช่วงบ้านนายพยับ พงษ์ไผ่ขำ หมู่ที่ 5 บ้านศรีสุขเจริญ เอกสารแนบ
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนอปลาไหล เอกสารแนบ
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 13 เอกสารแนบ
โครงการจัดซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 16 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เอกสารแนบ
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ เอกสารแนบ

ทั้งหมด ทั้งหมด


-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

 

วันสำคัญประจำปี

วันเข้าพรรษา

อ่านเพิ่มเติม


ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ข้อมูล พบเห็นการกระทำทุจริต
ข้อมูล ได้รับความเดือดร้อน
ข้อมูล ขอความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ
ข้อมูล หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม

สามารถยื่นคำร้องได้ที่
สำนักงานเทศบาล
ตำบลหนองปลาไหล
หรือ โทร. 0-3467-6026

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


รายการเอกสารที่สามารถขอข้อมูล
หรือขอสำเนา
ได้แก่
แผนพัฒนาสามปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี
ข้อมูล รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูล. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูล ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
ข้อมูล สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยสามารถยื่นคำขอข้อมูลได้ที่
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
ได้ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ / คำสั่ง

: อัพเดตล่าสุด ::
Tue, 25-Sep-2018 11:04

free web counter
free web page counter

ตั้งแต่ ปี 2550

แบบสอบถามความพึงพอใจ
เทศบาลตำบลหนองปลาไหล