ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล


ร้อน ๆโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ 13 เมษายน 2553
โครงการเพิ่มทักษะพนักงานเทศบาล 8 - 10 มีนาคม 2553
กิจกรรมการรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ( วันที่ 25 มกราคม 2553)????????????