ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัต
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
ศักยภาพของตำบล
ข้อมูลหมู่บ้าน
สินค้า OTOP
แผนที่ อบต.

หน้าหลัก

 

 

 

 

 

 


ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลหนองปลาไหลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งในจำนวน 3 องค์การบริหารส่วน - ตำบล ของอำเภอหนองปรือ
จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอหนองปรือ ประมาณ 9 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 95 กม . มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้ คือ


ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลหนองกร่าง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

เนื้อที่

เทศบาลตำบลหนองปลาไหล มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 114 ตารางกิโลเมตร เป็นภูเขา 11 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ราบลูกคลื่น
103 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 73,750 ไร่

ภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลูกคลื่น มีภูเขาล้อมรอบ สภาพพื้นดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะกับการเพาะปลูกพืชไร่
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ปฏิรูปของสำนักงานคณะปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ( สปก .) และบางพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน แห่งชาติ ป่าหนองรี

สภาพภูมิประเทศ

เนื่องจากสภาพการณ์ที่ทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลายไปมากมีผลกระทบต่อดุลภาพทางธรรมชาติเกิดภาวะอากาศวิปริต ฝนไม่ตกตามฤดูกาลเกิดภาวะอากาศที่แห้งแล้ง หน้าร้อนจะร้อนจัด ช่วงกลางวันถึงค่ำอากาศจะร้อนอบอ้าว ส่วนฤดูหนาวอากาศ จะหนาวจัดแบบแห้งแล้ง