ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัต
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
ศักยภาพของตำบล
ข้อมูลหมู่บ้าน
สินค้า OTOP
แผนที่ อบต.

หน้าหลัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


การประกอบอาชีพ

ประชากรตำบลหนองปลาไหลมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ และอาชีพรับจ้างและค้าขายเป็นต้น รายละเอียดการประกอบอาชีพของประชากรตำบลหนองปลาไหลจำแนกตามครัวเรือนทั้งตำบลมีดังต่อไปนี้

ก . ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียวมีประมาณร้อยละ 4.44 ของจำนวนครัวเรือนทั้งตำบลโดยแบ่งออกเป็น
1. อาชีพรับจ้าง มีประมาณ ร้อยละ 2.24
2. อาชีพเกษตรกรรม มีประมาณร้อยละ 2.20

ข . ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพขึ้นไป มีประมาณร้อยละ 95.56 ของจำนวนครัวเรือนทั้งตำบล โดยแบ่งออกเป็น
1. รับจ้างและเกษตรกรรม มีประมาณร้อยละ 93.21
2. เกษตรกรรมและค้าขาย มีประมาณร้อยละ 2.35

การเกษตรกรรม
ตำบลหนองปลาไหล มีพื้นที่เกษตรกรรมจำนวน 43,855 ไร่ แบ่งเป็น
- ที่นา 101 ไร่
- ที่สวน 1,474 ไร่
- ที่ไร่ 42,280 ไร่

เกษตรกรปลูกพืชไร่ที่สำคัญได้แก่
1. ปลูกอ้อย 20,119 ไร่
2. ปลูกสำปะรด 7,278 ไร่
3. ปลูกมันสำปะหลัง 11,120 ไร่
4. ปลูกข้าวโพด 3,000 ไร่
5. ปลูกมะม่วง 247 ไร่
6. ปลูกมะขามหวาน 27 ไร่
7. ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 763 ไร่
8. ปลูกพืชผักและผลไม้ยืนต้น 1,200 ไร่

การปศุสัตว์
เกษตรกรในพื้นที่มีการเลี้ยงสัตว์ได้แก่ โค กระบือ สุกร ไก่เนื้อ ไก่พื้นเมือง เป็นต้น

แรงงาน
จำนวนประชากรในวัยแรงงานของตำบลหนองปลาไหล พบว่าเป็นแรงงานในครัวเรือนรองลงมาได้แก่แรงงาน
จ้างมาจากเพื่อนบ้านและคนในพื้นที่ ตลอดจนแรงงานจากตำบลใกล้เคยซึ่งไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง และว่างเว้นจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวในพื้นที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการบริการค้าขาย รับจ้างทั่วไปและรับราชการ ส่วนแรงงานที่เหลือเป็นแรงงานที่มีการว่างงานแบบซ่อนเร้นต่าง ๆ สตรีวัยเจริญพันธ์ที่มีภาวะในการเลี้ยงดูแลทารก ส่วนการเคลื่อนย้ายออกของแรงงานตำบลหนองปลาไหล ไปยังที่ต่าง ๆ ส่วนมากจะไปรับจ้างในภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ เป็นการรับจ้างเป็นช่าง , กรรมกร , งานบ้าน และอื่น ๆ โดยมีการเคลื่อนย้ายออกทั้งแบบถาวรและแบบชั่วคราว

ผลผลิต
สถิติการปลูกพืชเศรษฐกิจของตำบลหนองปลาไหล พ . ศ . 2548 มีดังนี้
ปลูกอ้อย ให้ผลผลิตเฉลี่ย 7,100 กิโลกรัม / ไร่
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 355 กิโลกรัม / ไร่
ปลูกมันสำปะหลัง ให้ผลผลิตเฉลี่ย 7,100 กิโลกรัม / ไร่
ปลูกสับปะรด ให้ผลผลิตเฉลี่ย 385 กิโลกรัม / ไร่

นอกจากนี้ตำบลหนองปลาไหลมีการเลี้ยงสัตว์จากสถิติการเลี้ยงสัตว์ของตำบลหนองปลาไหล พ . ศ . 2548 มีดังนี้
- ไก่เนื้อ ประมาณ 300,000 ตัว
- ไก่สามสายเลือด ประมาณ 50,000 ตัว
- ไก่พื้นเมือง ประมาณ 20,000 ตัว
- เป็ด ประมาณ 1,000 ตัว
- โค ประมาณ 1,000 ตัว
- กระบือ ประมาณ 15 ตัว
- สุกร ประมาณ 551 ตัว

รายได้
จากสถิติรายได้การประกอบอาชีพของตำบลหนองปลาไหลในปี 2548 มีดังนี้
- รายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ 30,000 บาท / ปี
- รายได้จากการประกอบอาชีพค้าขาย เฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ 25,000 บาท / ปี
- รายได้จากการประกอบอาชีพรับราชการ เฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ 30,000 บาท / ปี
- รายได้จากการประกอบอาชีพรับจ้าง เฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ 15,000 บาท / ปี
- รายได้จากการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ เฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ 15,000 บาท / ปี
- รายได้จากการประกอบอาชีพค้าขาย เฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ 50,000 – 100,000 บาท / ปี