ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัต
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
ศักยภาพของตำบล
ข้อมูลหมู่บ้าน
สินค้า OTOP
แผนที่ อบต.

หน้าหลัก

 

 

 

 

 

 

 


สภาพทางสังคม

การศึกษา

ตำบลหนองปลาไหลมีโรงเรียนประถมศึกษาจำนวน 5 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
2. โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
3. โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์
4. โรงเรียนบ้านพยอมงาม
5. โรงเรียนบ้านห้วยหวาย

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัดจำนวน 6 แห่ง ดังนี้
1. วัดหนองปลาไหล
2. วัดหนองไผ่ล้อม
3. วัดหนองแกประชาสรรค์
4. วัดหนองขอนเทพพนม
5. วัดพยอมงาม
6. วัดห้วยหวาย
โบสถ์คริสต์ จำนวน 1 แห่ง

สาธารณสุข

ตำบลหนองปลาไหลมีสถานีอนามัย 2 แห่ง แบ่งเขตดังนี้
(1) สถานีอนามัยบ้านพยอมงาม
(2) สถานีอนามัยบ้านหนองปลาไหล

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ป้อมตำรวจ 1 แห่ง