ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัต
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
ศักยภาพของตำบล
ข้อมูลหมู่บ้าน
สินค้า OTOP
แผนที่ อบต.

หน้าหลัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


การบริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคม

- ถนนลาดยาง จำนวน 5 สาย
1. ถนนลาดยางของทางหลวงสายหนองปรือ – เลาขวัญ ผ่านหมู่ 6,4,14
2. ถนนลาดยาง รพช . หมายเลข กจ 2068 ระยะทาง 8 กม . หมู่ที่ 3 บ้านห้วยหวาย
3. ถนนลาดยางโยธาธิการหมายเลข กจ 2056 ระยะทาง 5.378 กม . เข้าหมู่ที่ 10 บ้านศูนย์รวมทรัพย์
4. ถนนลาดยางสายหนองปลาไหล – ตำบลหนองกร่าง รพช . หมายเลข กจ 3045 ระยะทาง 6.6 กม . ผ่าน
หมู่ 14 ,2,13
5. ถนนลาดยางสายหนองปลาไหล – หนองตาเดช รพช . ระยะทาง 1.5 กม .

- ถนนลูกรัง
1. ถนน สปก . เส้นทางหนองปลาไหล – หนองตาเดช หมายเลข 01132 ผ่านหมู่1,4,5,8,9,12,14
2. ถนน สปก . เส้นหนองไผ่ล้อม – บ้านใหม่พัฒนา ผ่านหมู่ 1 ต . หนองปลาไหล หมู่ที่ 7,13 ตำบลหนองปลาไหล ระยะทาง 6,800 เมตร

การโทรคมนาคม

- มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 23 ตู้

การไฟฟ้า

- ชาวบ้านในตำบลมีไฟฟ้าใช้ประมาณ 95%

แหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำน้ำ , ลำห้วย 4 สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและใช้การได้

- ฝาย จำนวน 7 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น จำนวน 152 แห่ง
- บ่อบาดาล จำนวน 37 แห่ง
- ระบบประปา จำนวน 22 แห่ง
- อ่างเก็บน้ำ จำนวน 2 แห่ง
- สระน้ำ จำนวน 20 แห่ง