ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัต
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
ศักยภาพของตำบล
ข้อมูลหมู่บ้าน
สินค้า OTOP
แผนที่ อบต.

หน้าหลัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ศักยภาพของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล

จำนวนบุคลากร

จำนวน 22 คน
ตำแหน่งใน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 16 คน
ตำแหน่งใน กองคลัง 4 คน
ตำแหน่งใน กองช่าง 2 คน

ระดับการศึกษาของบุคลากร

ประถมศึกษา 12 คน
มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา 25 คน
ปริญญาตรี 9 คน

รายได้ของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล

ประจำปีงบประมาณ 2549 จำนวน 13 ,682,412.32 บาท
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง 307,027 บาท
รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้ 5,951,000 บาท
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 4,042,000 บาท
เงินรับรองรายรับ 3,382,385.32 บาท

จุดเด่นของพื้นที่ ( ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล )

เป็นพื้นที่ที่สามารถทำการเกษตรได้อย่างกว้างขวางส่วนใหญ่จะเป็นพืชไร่สับปะรด พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่สูงจึงเกิดปัญหานำท่วมน้อย ประชาชนมีความสามัคคี รักใคร่ กลมเกลียว สามรถรวมกลุ่มในการพัฒนาอาชีพ และรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ