ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัต
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
ศักยภาพของตำบล
ข้อมูลหมู่บ้าน
สินค้า OTOP
แผนที่ อบต.

หน้าหลัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ขตการปกครอง

เทศบาลตำบลหนองปลาไหล แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 2 เขต จำนวน 14 หมู่บ้าน ได้แก่
เขตการปกครองที่ 1
หมู่ที่ 2 บ้านใหม่พัฒนา ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายงัน ผิวชอุ่ม
หมู่ที่ 5 บ้านศรีสุขเจริญ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายมนต์ สิงห์ถม
หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ล้อม ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายเสงี่ยม สืบแจ้ง
หมู่ที่ 8 บ้านหนองขอนเทพพนม ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายองอาจ มั่งคั่ง
หมู่ที่ 11 บ้านสามร้อยไร่ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายมานะ อินทรมณี
หมู่ที่ 13 บ้านหนองแกประชาสรรค์ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายชุมฉัน วงษ์ไสว
หมู่ที่ 14 บ้านศรีสวรรค์ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายชิน ตันสุวรรณ
เขตการปกครองที่ 2
หมู่ที่ 1 บ้านพยอมงาม ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายพุฒชาติ รักน้อย
หมู่ที่ 3 บ้านห้วยหวาย ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสมจิตร เปรมบำรุง
หมู่ที่ 4 บ้านหนองปลาไหล ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายวัลลภ รูปขำดี
หมู่ที่ 6 บ้านหนองขนาก ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายบุรี ชูเลิศ
หมู่ที่ 9 บ้านหนองกร่าง ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายมาโนช วิเศษสิงห์
หมู่ที่ 10 บ้านศูนย์รวมทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสมบัติ นักจะเฆ้
หมู่ที่ 12 บ้านเทพมงคล ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสันติยุทธ จีนดอนไพร

ประชากร

ในเดือนกันยายน พ.ศ.2549 พบว่าตำบลหนองปลาไหลมีประชากรรวมทั้งสิ้น 6,054 คน จำนวนชาย 3,042 คน จำนวนหญิง 3,012 คน จำนวนครอบครัวทั้งตำบลหนองปลาไหลมี 1,437 หลังคาเรือน ขนาดสมาชิกในครอบครัวโดยเฉลี่ยครอบครัวหนึ่งประมาณ 4 คน มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 53 คน / ตารางกิโลเมตร

ตารางแสดงจำนวนประชากร จำแนกตามหลังคาเรือน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
จำนวนครัวเรือน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

บ้านพยอมงาม
บ้านใหม่พัฒนา
บ้านห้วยหวาย
บ้านหนองปลาไหล
บ้านศรีสุขเจริญ
บ้านหนองขนาก
บ้านหนองไผ่ล้อม
บ้านหนองขอนเทพพนม
บ้านหนองกร่าง
บ้านศูนย์รวมทรัพย์
บ้านสามร้อยไร่
บ้านเทพมงคล
บ้านหนองแกประชาสรรค์
บ้านศรีสวรรค์

148
286
313
340
202
284
110
148
159
154
179
176
368
175

148
281
334
300
209
288
110
134
140
152
166
168
387
195

296
567
647
640
411
572
220
282
299
306
345
344
755
370

74
119
167
163
105
130
50
64
67
82
77
93
157
89

รวม

3 ,042

3,012

6, 054

1,437

ที่มา : ข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง