ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยแรก ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์
2557 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ตำบลหนองปลาไหล
ระเบียบวาระการปกระชุม
เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ตำบลหนองปลาไหล ระเบียบวาระการปกระชุม
เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ตำบลหนองปลาไหล ระเบียบวาระการปกระชุม


กลับหน้าหลัก

ติดต่อผู้ดูแล website
:: m_praditpong@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220 :: โทร. 0-3453-1419