ข้อมูลบุคลากร
+ คณะผู้บริหาร
+ สมาชิกสภาเทศบาล
+ พนักงานเทศบาล
+++++
สำนักปลัดเทศบาล
+++++
กองคลัง
+++++
กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล

ข้าราชการ

ปิ่นนภา ดียิ่ง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


น้ำฝน วิทยาอุ่นวิบูลย์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


สุนิสา เมืองมล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

มาริษา ประดิษฐพงษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รอรูป

นายชลอ สวายแมว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รอรูป

นายสานิช สังข์วรรณะ
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน