ข้อมูลบุคลากร
+ คณะผู้บริหาร
+ สมาชิกสภาเทศบาล
+ พนักงานเทศบาล
+++++
สำนักปลัดเทศบาล
+++++
กองคลัง
+++++
กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองคลัง เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
ข้าราชการ

ชุติมา ทานกัณฑ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นางสาวธิวาพร ขันทองดี
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 

นางสาวสุรีวัลย์ อินทรีย์วงค์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติงาน


พนักงานจ้าง

 

วารุณี วิเศษสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 

นางสาวจุฑารัตน์ พันธ์ชัย
คนงานทั่วงานทั่ว

 

นางสาวอารีย์ สุวรรณพร
คนงานทั่วไป

 

นางนฤมล คนงานดี
พนักงานจ้างเหมา