ข้อมูลบุคลากร
+ คณะผู้บริหาร
+ สมาชิกสภาเทศบาล
+ พนักงานเทศบาล
+++++
สำนักปลัด
+++++
กองคลัง
+++++
กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองช่าง เทศบาลตำบลหนองปลาไหล

ข้าราชการ

 
นายปรีชา รูปสังข์
ผู้อำนวยการกองช่าง


 

นางสาวปทิตตา อภิชัยพร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างทั่วไป

ทศพล ทองนุ่ม
คนงานทั่วไป

นายชายเล็ก พันแตง
คนงานทั่วไป

 

นางรจนา น้ำใจดี
คนงานทั่วไป