ข้อมูลบุคลากร
+ คณะผู้บริหาร
+ สมาชิกสภาเทศบาล
+ พนักงานเทศบาล
+++++
สำนักปลัดเทศบาล
+++++
กองคลัง
+++++
กองช่าง

????????????หน้าหลัก

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล

 
 
 
นางวรวรรณ รักษ์สุวรรณ
นายก
เทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล
 
 
 
นายชัชชัย วงค์สวัสดิ์
รองนายก
เทศมนตรี
 
นางสายชล แร่มี
รองนายก
เทศมนตรี
 
 
 
นายธวิช เทียนบุญนาค
เลขานุการนายกเทศมนตรี