ข้อมูลบุคลากร
+ คณะผู้บริหาร
+ สมาชิกสภาเทศบาล
+ พนักงานเทศบาล
+++++
สำนักปลัดเทศบาล
+++++
กองคลัง
+++++
กองช่าง

????????????หน้าหลัก


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล

 

นายธีระ คนงานดี
ประธานสภาเทศบาล ฯ
 
นางประสาร สระทองแก้ว
รองประธานสภา ฯ
 
นายสมยศฏ์ กรานต์บุณภักด เลขานุการสภาเทศบาล ฯสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายธีระ คนงานดี
นายสิงห์ แก้วบัวดี
นางประสาน สระทองแก้ว
นายไพเราะ แก้วบัวดี
นางน้ำวุ้น ผลศิริ
นายณรงค์ มั่งคั่งสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสุพจน์ ทับทิมใส
นางสาวน้ำอ้อย ตันสุวรรณ
นายบัวหวั่น นักจะเฆ้
นางวาสนา จำนงกุล
นายมิน โพธิ์ทอง
นางสาววิภารัตน์ น้อยจ่าแสง